Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden :  Kellertax V.O.F.  

 

 

Kellertours is onderdeel van Kellertax V.O.F,

derhalve zijn de hieronder vermelde algemene voorwaarden onverminderd van toepassing

 

A) Algemene vervoersvoorwaarden- specifiek  vliegveld vervoer per taxi in Nederland en Europa

B) Algemene vervoersvoorwaarden Kellertax Personenvervoer V.O.F. Touringcar vervoer

 

C) Aanvaarding algemene voorwaarden en uitsluiting algemene voorwaarden opdrachtgever.


Taxivervoer

A) Algemene vervoersvoorwaarden- specifiek  vliegveld vervoer 
per taxi in Nederland en Europa


1. Combinatieritten Taxivervoer

Uitsluitend op uw verzoek zijn combinatieritten mogelijk.
Voorbeeld: als u met vrienden, familie of collega's reist die op verschillende adressen wonen.

Een prijsopgave kunnen wij voor u berekenen.

Vertragingen onderweg


Kellertax Personenvervoer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, die het gevolg kunnen hebben dat u uw vlucht mist.

2. Taxivervoer - Terugkomst op Schiphol

In geval van vertraging langer dan 2 uur of verandering van vluchtgegevens dient u dit vanaf uw vakantie adres uiterlijk 24 uur voor aankomst op het vliegveld aan ons door te bellen,u kunt er dan op rekenen dat wij uw aankomsttijd nauwlettend in de gaten houden.

Bij het niet tijdig aan ons doorgeven van veranderingen vervalt uw recht op vervoer en kunt u alleen vervoerd worden op een voor ons passend moment.Indien u niet akkoord gaat met het door ons aangegeven passende tijdstip dan vervalt ook uw recht op restitutie van de door u betaalde retourrit.


Na aankomst op Schiphol dient u zich zo snel mogelijk te melden bij de chauffeur, bij het meeting point in Schiphol Plaza of per telefoon naar de centrale te bellen of indien u dit als extra geboekt heeft te melden bij de STA/TAXI balie van schiphol. Indien u met een andere vlucht terug keert op Schiphol dan door u opgegeven dan dient u dat uiterlijk 24 uur voor aankomst aan ons door te geven. Retour reizen dienen vooruit te worden betaald en worden alleen door ons uitgevoerd nadat wij van u een schriftelijke bevestiging hebben ontvangen waarop uw vluchtgegevens van de terugvlucht staan vermeld
U kunt deze naar ons ,ondertekend mailen  of ondertekend meegegeven aan de chauffeur welke u naar het vliegveld heeft gebracht .
Kellertax is nimmer aansprakelijk voor, door u foutief opgegeven vluchtgegevens en zal hierdoor geen retourvervoer verrichten als u zich niet binnen 1 uur bij de chauffeur meldt of telefonisch contact heeft opgenomen met ons na aankomst van de door u opgegeven aankomsttijd en datum, hieruit voortvloeiend verliest u het recht op restitutie van uw retourbetaling en vervoer.
Indien u, door welke omstandigheden dan ook, zich later meldt bij de chauffeur, of telefonisch bij onze centrale, dan 1 uur na afhandeling van de laatste bagage van uw vlucht dan verliest u het recht op vervoer en komt restitutie van uw retourbetaling te vervallen.
Bij het zoekraken van de bagage op het vliegveld wacht onze chauffeur 30 minuten op uw komst, nadat u ons of onze chauffeur heeft gemeld dat u uw bagage kwijt bent.Komt u later dan dit uur dan kunnen wij u pas vervoeren op een voor ons passend tijdstip.
Indien u hier niet mee akkoord gaat dan verliest u het recht op restitutie van de door u betaalde retourbetaling en vervoer.

3.Taxivervoer- Kindervervoer:

1 Mei 2005 is er een wijziging gekomen in de wet personenvervoer met betrekking tot het vervoer van kinderen tot en met 3 jaar en ouder. Bij Taxivervoer is het wel  toegestaan een kind tot en met 3 jaar op schoot mee te nemen zonder kinderzitje.
Het is niet meer toegestaan kinderen v.a. 3 jaar op schoot te vervoeren, per kind moet dan een stoel gereserveerd worden. Het is bij taxivervoer niet verplicht dat kinderen in een kinderzitje moeten zitten.

4. Taxivervoer - Bagage:

Per persoon wordt 1 koffer (20 kg) en een kleine reistas meegenomen. Is er meer bagage dan geldt een toeslag van € 5,-  per tas of koffer
o.v.b. dat deze door ons mee kunnen worden genomen in de taxi. De chauffeur behoudt ten alle tijden het recht om bagage te weigeren.

Voor vervoer van rolstoelen, golftassen, fietsen, hondenkennels e.d. geldt een toeslag van € 10,- enkele reis per stuk, o.v.b. dat deze door ons mee kunnen worden genomen in de taxi. De chauffeur behoudt ten alle tijden het recht om bagage te weigeren.

Door betaling van de retourreis verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met bovenstaande voorwaarden.

5. Taxivervoer-Betalingswijze

U kunt in de taxi contant betalen. Wij accepteren geen creditcards of PIN.
Het is ook mogelijk om bij ons op rekening te rijden. Hiervoor hebben wij de factuurgegevens nodig, getekende opdrachtbevestiging en de naam van de aanvrager.Betalingen dienen te worden gedaan conform art.4.1 en 4.4 van de Algemene vervoersvoorwaarden Taxi en Touringcar vervoer Kellertax vof.
Na ondertekening van de bevestiging is de klant akkoord gegaan met onze algemene vervoersvoorwaarden voor Taxi en Touringcarvervoer .
Taxivervoer-Geschillencommissie:
Om uw belangen/rechten zo optimaal te waarborgen, zijn wij aangesloten bij het Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer. Van toepassing is het Reglement Geschillencommissie Taxivervoer (per 11 maart 2003) van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken, gevestigd: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Taxivervoer en Touringcarvervoer - Privacybescherming
Kellertax Personenvervoer houdt zich gebonden aan alle wettelijke bepalingen om uw persoonsgegevens te beschermen. Nimmer zal Kellertax Personenvervoer uw persoonsgegevens aan derden doorgeven en derhalve voor een adequate privacybescherming zorgdragen.

 

Touringcar vervoer

B) Algemene vervoersvoorwaarden Kellertax Personenvervoer V.O.F.  Touringcar vervoer.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene vervoersvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Purmerend onder nr. 37103542 en geldend vanaf 1 januari 2003, onverkort van toepassing.
Een volledig exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden.
Onderstaand volgt een extract van voornoemde algemene vervoersvoorwaarden, bevattende een (verkorte) willekeurige vermelding van de voor het branche gerelateerde handelsverkeer in het algemeen belangrijkste artikelen.

1.     Algemene Bepalingen.

1.2.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en  overeenkomsten waarbij Kellertax V.O.F. diensten levert aan een derden, hierna te noemen "de opdrachtgever". Afwijkingen van deze algemene vervoersvoorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3.
Indien enige bepalingen van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven en zullen Kellertax en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeeen te komen.

1.4.
Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt de opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
Hetzelfde geldt voor de door de opdrachtgever verstrekte (nadere) opdrachten, zowel mondeling als telefonisch, per fax, per e-mail, of op enige andere wijze verstrekt aan Kellertax, zodat een schriftelijke bevestiging door Kellertax niet (alsnog) nodig is.

1.5.
In het geval door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden van Kellertax, zullen de voorwaarden van Kellertax ten alle tijden voorrang hebben, zelfs indien door wederpartij voorrang van zijn voorwaarden is bedongen.

1.6. Bedingen van de opdrachtgever zijn slechts bindend indien Kellertax deze schriftelijk heeft aanvaard.

2. Aanbiedingen en prijzen

2.1.
Alle aanbiedingen door of vanwege Kellertax gedaan zijn vrijblijvend, tenzij het in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.2.
Kellertax is niet gehouden diensten te verrichten voor vermelde prijs, indien het duidelijk is dat deze prijs berust op een druk-of typefout.

2.3.
Kellertax is gerechtigd tenminste drie maanden na een voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever de geldende prijzen en/of tarieven aan te passen.

3. Uitvoering van de overeenkomst.

3.1.
Kellertax zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. In voorkomend geval overeenkomstig de met de opdrachtgever schriftelijk vastgestelde afspraken en procedure.

3.2
Kellertax is ten alle tijden bevoegd het voertuig te vervangen door een ander(en), niet perse gelijkwaardig voertuig(en).

3.3.
Indien de opdrachtgever aanwijzingen c.q. opdrachten geeft, welke afwijken van de gemaakte overeenkomst, zullen de betreffende werkzaamheden vergoed moeten worden als meerwerk en zal door ons worden nagefactureerd.

3.4.
Alle boetes voortkomend uit het in opdracht uitvoeren van de werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever. Ontheffingen, parkeervergunningen e.d. dienen vooraf door de opdrachtgever bij de lokale instanties of landelijke overheden aangevraagd en gegund te zijn. Het berijden van zogeheten B-wegen kan ondanks ontheffingen door ons geweigerd worden.

De chauffeur is ten alle tijden gerechtigd bepaalde handelingen te weigeren.

3.5.
Het meenemen van grote stuks bagage, kinderwagens, rolstoelen e.d. is bij inhuur van oldtimerbussen om technische redenen niet mogelijk. Bij inhuur van een touringcarbus/taxibus is er in overleg met Kellertax wel de mogelijkheid  van meenemen van bagage, rolstoelen, e.d.. Het meenemen van gevaarlijke stoffen, drugs, steek-of slagwapens is ten alle tijde verboden alsmede het meenemen van explosieven en/of zuurstofflessen. De chauffeur is ten alle tijden gerechtigd bepaalde goederen en/of dieren te weigeren.

3.6.
Bij ritten welke een tijdsspannen van 8 uren overschrijden, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een warme maaltijd voor de chauffeur(s).

3.7.
De in Nederland geldende maximum snelheid is voor inhuur van vervoer van toepassing comform de wegenverkeerswet 1994. Voor autobussen geldt een maximumsnelheid van 80 km. per uur; voor oldtimers houden wij 70 km. per uur aan. Voor taxibussen en taxi´s gelden de toegestane maximum snelheden, welke staan vastgelegd  in het RVV-1990-BABW inzake het wegverkeer. Het is ten alle tijde aan de deskundigheid en beoordeling van de chauffeur welke snelheid er wordt gereden.

3.8. Alle inzittenden zijn verzekerd krachtens de wettelijk verplichte WA-verzekring van onze voertuigen: taxi-taxibus-autobus.

3.9 Onze aansprakelijkheid bij het uitvoeren van onze werkzaamheden wordt beperkt tot het bedrag wat in onderhevig geval door onze verzekeraar wordt uitgekeerd.

3.10. Het nuttigen van eten en drinken in de taxi of bus is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Kellertax.

 

3.10 : Kellertax  - Klachtenregeling

3.11  Ingeval de opdrachtgever respectievelijk reiziger een klacht heeft over de totstandkoming of uitvoering van de

overeenkomst dient de opdrachtgever respectievelijk reiziger zijn of haar desbetreffende klacht direct, schriftelijk of in een andere passende vorm te richten tot Kellertax te richten opdat deze een passende oplossing kan zoeken.

3.12

Indien de klacht niet tijdens de uitvoering van de overeenkomst naar genoegen van de opdrachtgever en/of reiziger wordt opgelost, kan deze uiterlijk binnen 8 dagen na uitvoering van de overeenkomst dan wel, indien het vervoer en/of de reis geen doorgang heeft gevonden, binnen 8 dagen na de geplande vertrekdatum een schriftelijke en gemotiveerde klacht indienen bij Kellertax. Indien de klacht betrekking heeft niet op de uit voering maar op de totstandkoming van de overeenkomst, dient de klacht binnen 8 dagen na de desbetreffende handelwijze van Kellertax bij deze schriftelijk te worden ingediend.

3.13

Kellertax moet een klacht binnen een maand na indiening daarvan afhandelen.Indien Kellertax de klacht niet tijdig en/of niet naar genoegen van de opdrachtgever en/of reiziger heeft afgehandeld kan

deze, tot uiterlijk 3 maanden na uitvoering van de overeenkomst en/of na de geplande vertrekdatum en/of na de datum waarop de gewraakte handelwijze van de Kellertax met betrekking tot de totstandkoming van de overeenkomst heeft plaatsgevonden, zijn klacht schriftelijk voorleggen aan een door Kellertax in te stellen geschillencommissie. Deze geschillencommissie beslist bij wege van bindend advies.

Indien de klacht van de oprdachtgever gerechtvaardigd is, heeft Kellertax het recht om naar eigen keuze de door haar opgestelde declaraties te verlagen, danwel de uitkomsten van haar dienstverlening kosteloos te verbeteren.

Klachten van de opdrachtgever betreffende de uitvoering van de werkzaamheden geven de opdrachtgever nimmer het recht zijn of haar betalingstermijn op te schorten of niet te betalen

3.14

De reiziger die geen gebruik wenst te maken van deze bindend advies-procedure kan zich wenden tot de volgens de wet bevoegde Kantonrechter respectievelijk ingeval de vordering behoort tot de bevoegdheid van de Arrondissementsrechtbank,tot die Rechtbank binnen wier rechtsgebied Kellertax is gevestigd, zulks onverminderd het recht van de laatste zich te wenden tot een andere volgens de wet bevoegde Rechtbank.

3.15

Onverminderd de wettelijke bepalingen van dwingend recht met betrekking tot verjaring van rechtsvorderingen enhet bepaalde inzake het verval bij niet tijdige kennisgeving alsbedoeld in artikel 8:1753 BW, vervalt overigens elk vorderingsrechtvan de opdrachtgever een jaar na uitvoering van de overeenkomst en/ofeen jaar na de geplande vertrekdatum of na de datum waarop de gewraakte handelwijze van de vervoerder respectievelijk reis

 

 

 

4. Betalingen, rente en kosten.

 

4.1.
Alle facturen moeten worden betaald overeenkomstig de betalingscondities. Deze betalingscondities staan vermeld op de getekende bevestiging en op de factuur.Na ondertekening van de bevestiging is de klant akkoord gegaan met de algemene vervoersvoorwaarden en dient zich te conformeren aan de vermelde betalingscondities.
Deze betalingcondities houden in dat uiterlijk 14 dagen na factuurdatum van de overeenkomst 100% van het factuurbedrag aan Kellertax dient te zijn voldaan.

Bij gebreke van specifieke condities zal de opdrachtgever na het verstrijken van de herinneringstermijn worden aangemaand voor minimaal € 50,00 per aanmaning  .

4.2. Kellertax is gerechtigd, indien hiertoe naar haar oordeel aanleiding toe betaat, alle overeengekomen werkzaamheden op te schorten c.q. niet uit te voeren zolang door de opdrachtgever niet voldoende zekerheid voor betaling is gesteld, of de door de opdachtgever voor accoord getekende bevestiging niet retour is ontvangen door Kellertax.

4.3. De opdrachtgever kan slechts schriftelijk bezwaar maken tegen de factuur, binnen de betalingstermijn.

4.4. Indien de betaling niet binnen de betalingstermijn heeft plaatsgevonden gesteld onder 4.1. van deze algemene vervoersvoorwaarden, is de opdrachtgever in verzuim, en de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd, alsmede de administratiekosten van € 50,00 per aanmaning.

4.5.
Alle op de invordering van het verschuldigde vallende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag met inbegrip van wettelijke vertragingsrente, met een minimum van € 450,00.

4.6.
In het geval van niet-tijdige betaling of kennelijk verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever heeft Kellertax het recht alle nog lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen. Dit onverminderd haar recht terzake volledige schadevergoeding te vorderen.

5. Aansprakelijkheid.

5.1. Kellertax is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overmacht, waar onder andere inbegrepen verkeers-en weersomstandigheden en invloeden van buitenaf.

5.2. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels is Kellertax niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, zowel bij opdrachtgever als bij derden.

5.3. De eventueel door Kellertax te betalen schadevergoeding is beperkt tot de factuurwaarde dan wel tot de door de verrekening aan Kellertax uit te betalen schadepenningen.

5.4. Kellertax is nimmer aansprakelijk voor schade aan derden, welke is veroorzaakt door schending van intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever  is gehouden Kellertax hiervoor te vrijwaren.

5.5. In die gevallen waarin Kellertax door derden wordt aangesproken voor schade, zal de opdrachtgever Kellertax onvoorwaardelijk vrijwaren in die gevallen waarin Kellertax ten opzichte van de opdrachtgever niet (meer) aansprakelijk is, hetzij op grond van deze voorwaarden, hetzij anderszins.

5.6.
De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade en of vervuiling van de taxi of touringcar , materieel en immaterieel, veroorzaakt door handelen van passagiers van de opdrachtgever.

Deze schade, inclusief vergoeding van stilstandsuren, wordt verhaald op de opdrachtgever met een minimum van 200,00 euro.

6. Overmacht.

6.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Naast hetgeen daaromtrent in in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Kellertax geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kellertax niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

6.2.
In geval van overmacht aan de zijde van Kellertax wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de overmachtstoestand het Kellertax onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren. Bij blijvende overmacht is Kellertax gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat Kellerax gehouden is aan de opdrachtgever enige schade te vergoeden.

7. Wijziging en annulering.

7.1.
Alleen met schriftelijke toestemming van Kellertax kan een overeenkomst worden geweigerd, geannuleerd of uitgesteld. Bij uitstel van de overeenkomst met meer dan 3 maanden, wordt het factuurbedrag verhoogd met 8% administratiekosten.

7.2.

Indien de opdrachtgever de vervoerovereenkomst opzegt, is deze verplicht de dientengevolge door Kellertax geleden schade te vergoeden. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen- met inbegrip van het geval dat de Kellertax in zijn prospectus of andere publicatie een afwijkende annuleringsregeling heeft vermeld - is de opdrachtgever, naast vergoeding van eventueel in zijn opdracht door de vervoerder reeds gemaakte kosten, de navolgende schadevergoeding aan de vervoerder verschuldigd:

a. indien de opzegging plaatsvindt tenminste 22 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 15% van de overeengekomen ritprijs met een minimum van 35,- Euro

b. indien de opzegging plaatsvindt op de 21e dag of tussen 21 en 14 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 30% van de overeengekomen ritprijs;

c. indien de opzegging plaatsvindt op de 14e dag of tussen 14 en 2 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 50% van de overeengekomen ritprijs;

d. indien opzegging plaatsvindt op de 2e dag voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 75% van de overeengekomen ritprijs;

e. indienopzegging plaatsvindt op de dag van vertrek of tijdens het vervoer: de volledige ritprijs.

7.3.
De opdrachtgever is verplicht Kellertax te vrijwaren tegen vorderingen van derden.

7.4.
Op alle overeenkomsten en de daarbij samenhangende overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Kellertax is bij uitsluiting het nederlands recht van toepassing.

 

C) Aanvaarding algemene voorwaarden en uitsluiting algemene voorwaarden opdrachtgever.

De op het moment van bevestiging van kracht zijnde algemene voorwaarden van Kellertax V.O.F zijn van toepassing op alle leveringen, diensten, overeenkomsten

en facturen uitgaande van Kellertax V.O.F., voor zover er niet uitdrukkelijk middels getekende schriftelijke overeenkomst met de opdrachtgever van wordt afgeweken.

De opdrachtgever heeft voorafgaandelijk kennisgenomen van onze algemene voorwaarden en aanvaardt ze middels ondertekening van de bevestiging.

De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn nimmer van toepassing voor zover er niet uitdrukkelijk middels getekende schriftelijke overeenkomst

met de opdrachtgever van wordt afgeweken door Kellertax V.O.F. en worden bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.